Lamanfo.com

Laman Informasi

ISTIHALAH: NAJIS MENJADI HALAL?


Istihalah  adalah  perkataan  daripada  Bahasa  Arab  yang  berasal  dari  kata  dasar  hala  (حال)    yang bermaksud  berubah.   Perkataan  istihalah  pula  adalah  kata terbitan  dari  istihal,  yastihil,  istihalat yang  bererti  perubahan  dan  pertukaran.  Dalam  bahasa  Inggeris  ia  disebut  sebagai  bertukar  iaitu  change,  transformation  dan  mutation.  Dari  sudut  istilah  pula  Istihalah  adalah  pertukaran  suatu keadaan  kepada  keadaan  yang  lain  yang  tidak  mengembalikannya  kepada  sifat  asal  bahan tersebut. Al-Zuhayli mentakrifkan istihalah sebagai perubahan sesuatu benda yang bernajis secara sendirian atau dengan perantaraan. Konsep istihalah adalah berdasarkan ayat 66 surah al-Nahl yang bermaksud: 

 

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pengajaran bagi

kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya

(berupa) suatu yang bersih antara najis dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-

orang yang meminumnya.

 

Ayat ini secara jelas menghuraikan bagaimana susu yang dihasilkan oleh binatang ternakan adalah  suci  dan  halal  diminum  walaupun  ia  berada  di  antara  najis  dan  darah.  Susu  ini  terhasil dari  makanan  yang  dimakan  oleh  haiwan  tersebut  yang  kemudiannya  diproses  yang  mana sebahagiannya  menjadi  darah,  daging  dan  susu,  manakala  selebihnya  menjadi  najis.    

Pada  dasarnya,  ulama  sepakat  untuk  menerima  konsep  istihalah  sebagai  satu  proses  atau  alat penyucian  bahan  bernajis.  Walau  bagaimanapun  ulama  berselisih  dari  skop  pemakaian  proses ini, ada yang menghadkan pemakaiannya kepada kes-kes dan syarat tertentu sahaja dan sebahagian yang lain yang memperluaskannya.

Bagi Mazhab Hanafi, Maliki dan Ibn Hazm, mereka berpendapat istihalah merupakan salah satu  proses  yang  membolehkan  sesuatu  bahan  yang  najis  menjadi  suci  sama  ada  terjadi  secara semulajadi  ataupun  melalui  perantaraan  iaitu  percampuran  dengan  bahan  lain  atau  aktiviti  lain seperti  pembakaran.  Alasan  yang  diberikan  adalah  bahawa  zat  asal  sesuatu  benda  itu  telah berubah kepada bentuk atau sifat lain.

Bagi  Mazhab  Syafie  dan  Hanbali, benda  yang  najis  tidak  menjadi  suci  dengan  berubah sifat benda tersebut. Bagi  mazhab Syafie, perubahan dari  sesuatu  yang  haram kepada  suci atau halal hanya  berlaku  dalam  tiga perkara  sahaja  iaitu  arak  yang  bertukar  menjadi  cuka  secara semualajadi,  kulit  bangkai binatang  selain  anjing  dan  babi  menjadi  suci  apabila  disamak  dan sesuatu  yang  berubah  menjadi  binatang  hidup  seperti  bangkai  berubah  menjadi  ulat  kerana terjadi suatu kehidupan baru. Dalil yang digunakan adalah berdasarkan hadis yang mana Rasulullah  SAW  melarang  arak yang  hendak  dijadikan  cuka  dengan  mencampurkan  bahan  lain kepunyaan  anak-anak  yatim. 

Sekiranya  dibolehkan  sudah  tentu  Rasulullah  SAW  tidak  akan menyuruh para sahabat  membuangkannya apatah lagi ia adalah milik anak yatim. Saidina Umar ra  juga  pernah  berkata ”tidak  halal cuka  yang terjadi daripada arak  yang dirosakkan zatnya sendiri.” Bagi kes samak pula ia adalah berdasarkan hadis ”sekiranya disamak kulit binatang maka ia adalah suci.”.

 

FATWA DAN IJTIHAD SEMASA.

Jika  dilihat  daripada  fatwa-fatwa  ulama  Timur  Tengah  didapati  mereka  memakai  pandangan mazhab Hanafi dan Maliki dalam ertikata memperluaskan penggunaan Istihalah. Ini dapat dilihat dalam resolusi Nadawah Pengurusan Islam ke 8 dalam Ilmu Perubatan yang diadakan di Kuwait memutuskan (Wahbah al-Zuhayli 1996 9/660-665):

1. Gelatin yang terbentuk daripada proses istihalah daripada tulang binatang najis, kulit dan uratnya adalah bersih dan halal dimakan.

2. Sabun  yang  dibuat  melalui  proses  istihalah  daripada  lemak  khinzir ataupun  bangkai binatang adalah bersih dan harus digunakan.

3. Keju  yang dihasilkan daripada rennet  yang didapati daripada  bangkai  haiwan yang  halal dimakan adalah bersih dan harus digunakan.

4. Alat-alat solek yang mengandungi lemak khinzir tidak boleh digunakan, kecuali jika telah pasti berlaku proses istihalah dan telah berlaku pertukaran ain atau zatnya.

5. Bahan  makanan yang mengandungi lemak khinzir sebagai  ingrediennya / kandungannya dengan tidak berubah zatnya seperti yang terdapat pada sesetengah keju, minyak, mentega, dadih, biskut, coklat dan aiskrim adalah haram dimakan.  

Jika  diperhatikan  fatwa  di  atas berkaitan  dengan  industri  pembuatan  dan  pemakanan  hari ini,  percampuran  bahan  suci  dan yang  tidak  suci  boleh  berlaku  dan  istihalah  boleh  berlaku dan juga  tidak  berlaku.  Garis panduan  yang  penting  adalah  berlaku  pertukaran  ain  dan  zat benda yang haram tersebut kepada suatu benda yang baru, maka ia adalah istihalah sahihah sebagaimana  termaktub  dalam resolusi  nombor  4.  Jika  tidak  berlaku  pertukaran  walaupun  ia membawa  nama  yang  baru  seperti  sabun,  mentega,  dadih  dan  sebagainya  maka  ia  tetap haram sebagaimana  dapat  dilihat  pada  resolusi  nombor  5.  Bagi  memastikan  apakah istihalah  benar-benar  berlaku  iaitu pertukaran ain atau zat  maka  ujian  makmal diperlukan untuk memastikan  ia benar-benar  berlaku.  Ini  kerana  pandangan  mata  kasar  tidak  beruapaya untuk  mengenal  pasti pertukaran zat dan ain bahan yang haram itu benar-benar berlaku.

Di  Malaysia,  kita  dapati  fatwa-fatwa  berkaitan  makanan  adalah  lebih  mirip  mengambil pandangan  mazhab  Shafie  yang  menolak  konsep  istihalah  sebagaimana  yang  dipegang  dalam mazhab Hanafi dan Maliki.  Antaranya ialah: 

1.  Muzakarah  Jawatankuasa  Fatwa  kali  ke  26 yang  bersidang  pada  7-8  Mac  1990    telah membuat  keputusan  bahawa  keju  adalah  harus dimakan  dengan  syarat  enzim  yang digunakan  sebagai  campuran  dalam  pembuatannya adalah  diperolehi  daripada  tumbuh-tumbuhan  atau  kulat  dan  sekiranya  daripada  binatang hendaklah  binatang  yang  halal disembelih menurut cara Islam. Muzakarah juga membuat keputusan bahawa penggunaan agen aktif permukaan di dalam makanan adalah harus dengan syarat sumber-sumber agen aktif tersebut diperolehi daripada tanaman dan sekiranya  daripada binatang hendaklah binatang halal yang disembelih menurut cara Islam.

2.  Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa yang bersidang  pada  Julai  1999 memutuskan bahawa penggunaan proses bioteknologi dalam penyediaan makanan dan minuman yang menggunakan DNA babi adalah bercanggah  dengan hukum  syarak  dan hukumnya haram.

3.  Muzakarah Jawatankuasa  Fatwa  Majlis Kebangsaan Bagi  Hal  Ehwal  Ugama  Islam Malaysia Kali Ke-73 yang bersidang pada 4 - 6 April 2006 telah membincangkan Status Kesucian  Ikan  Yang Diberi  Makanan  Tidak  Halal. Muzakarah  telah  memutuskan bahawa Ikan  yang dipelihara di dalam kolam ternakan dan  seumpamanya adalah  haram dimakan sekiranya ikan tersebut sengaja dipelihara di dalam air najis atau sengaja diberi makan najis seperti daging babi, bangkai atau sebagainya. 

4.  Muzakarah Jawatankuasa  Fatwa  Majlis Kebangsaan Bagi  Hal  Ehwal  Ugama  Islam Malaysia Kali Ke-62 yang bersidang pada 16 Mac 2004 telah membincangkan mengenai Hukum Menggunakan Bakteria Yang Diambil Daripada Najis Bayi Sebagai Agen Pemangkin Dalam Yogurt. Muzakarah telah  memutuskan bahawa hukum  menggunakan bakteria kultur yang dipencilkan daripada sebarang najis sebagai agen pemangkin dalam yogurt adalah harus dengan syarat telah melalui proses pengasingan dan penyucian yang sejajar  dengan  hukum  syarak  kerana  bakteria yang  terdapat  di  dalam  najis  bayi  adalah mutanajjis. 

 

Keterangan/Hujah: 

Bakteria adalah  makhluk  yang dijadikan oleh  Allah SWT dan tiada  nas  yang  menyebut tentang pengharaman atau statusnya sebagai najis. Walaupun bakteria selalu digambarkan menyebabkan penyakit  namun  kajian  sains  menyingkap  satu  lagi  rahsia  bukti  kebesaran Allah  SWT  bahawa setiap sesuatu  yang dijadikan di  atas  muka  bumi  ini tidak sia-sia. Berdasarkan kepada prinsip  "setiap  sesuatu  pada  asalnya  adalah  halal" dan " setiap  sesuatu pada  asalnya  adalah  harus" maka  memanipulasi  bakteria  baik  untuk  manfaat  manusia adalah  tidak  bertentangan  dengan syariat.   Muzakarah  Khas  Jawatankuasa  Fatwa  Majlis Kebangsaan  Bagi  Hal  Ehwal  Ugama  Islam Malaysia yang bersidang pada 12 Jul 1999 telah membincangkan Bioteknologi Dalam Makanan & Minuman. Muzakarah telah memutuskan bahawa:

1. Barangan, makanan dan minuman yang diproses melalui kaedah bio-teknologi DNA babi adalah bercanggah dengan syarak dan hukumnya adalah haram. 

2. Penggunaan bio-teknologi DNA babi dalam pemerosesan barangan, makanan dan minuman belum  lagi  sampai  ke tahap  yang  boleh dikatakan  darurat kerana  masih ada pilihan bahan yang lain.

3. Ijtihad ini adalah berpegang kepada kaedah usul fiqh seperti berikut :درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

 

Keterangan / Hujah 

1. Bioteknologi adalah satu proses  menggunakan sel organisma sama ada sel-sel  bakteria, tumbuhan atau haiwan untuk menghasilkan sesuatu hasilan (produk).  Penumpuan  yang penting di sini ialah untuk melihat bahan-bahan asal yang diproses melalui proses bioteknologi ini akan dihukumkan halal atau haram.

2. Mengikut kaedah Usul Fiqh “Asal sesuatu perkara yang harus adalah hukumnya halal dan asal sesuatu yang haram adalah hukumnya haram. Apabila bercampur  sesuatu yang halal dengan yang haram sama ada banyak atau sedikit, maka hukumnya adalah haram”.

3. Setiap organisma  mengandungi sel sama ada sel pokok, sel haiwan atau  manusia dan di dalam setiap sel mempunyai nukleus dan setiap nukleus mengandungi kromosom. Gen ini apabila dipotong boleh ditukar ganti, dipindah ke tempat lain sama ada dari haiwan ke pokok atau dari pokok ke haiwan. Di sinilah berlakunya proses nukleus di dalam sel yang terlibat dalam menghasilkan sintesis protein, jika sel atau gen datangnya dari babi, maka gen babi tadi boleh mengeluarkan protein dan dipanggil protein babi.

4. Dalam proses bioteknologi DNA, selagi bahan-bahan protein babi berada di dalam perumah atau rumah tumpang atau sel yang menjadi benih sama ada kepada manusia, haiwan atau tumbuh-tumbuhan bagi tujuan pembiakan dan kesuburan, maka ia tidak boleh dihukum halal kerana bahan babi itu merupakan najis berat. 

5. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke 73 yang bersidang pada 4 - 6 April 2006 telah membincangkan Hukum Wine Vinegar (Cuka Wain). Muzakarah telah memutuskan bahawa haram menggunakan Cuka Wain (Wine Vinegar) yang diproses dan dicampur dengan bahan-bahan luar. Walau bagaimanapun, sekiranya perubahan daripada cuka wain kepada cuka berlaku dengan sendirinya, maka ia adalah halal.

 

Walau bagaimanapun pandangan awal Muzakarah Jawatankuasa Fatwa 1981 terdahulu nyata sekali berbeza berbanding yang dilakukan pada 1991.

1. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa kali ke 2, 12-13 Mei 1981 memutuskan makanan yang diproses daripada bahan-bahan yang bercampur najis seperti darah lembu, darah babi dan lain-lain adalah harus dan halal.

Dalam menangani masalah makanan dan minuman hari ini, ramai penyelidik berpendapat bahawa pandangan mazhab Hanafi adalah pandangan yang relevan diambilkira walaupun di Malaysia pegangan kepada pandangan mazhab Syafie dalam hal ini masih kuat dipegang sebagaimana yang dapat dilihat dalam beberapa keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa (Aizat :175). Pandangan ini diambil dalam konteks ia mengiktiraf aplikasi konsep istihalah dalam isu pemakanan dengan sedikit modifikasi iaitu disyaratkan bahawa bahan makanan tersebut perlu menjalani ujian makmal untuk memastikan bahawa istihalah tersebut benar-benar berlaku.

 

KEPERLUAN KEPADA UJIAN MAKMAL.

Kajian yang dilakukan oleh Aizat Jamaluddin dan Che Wan Jasimah Wan Mohamed Radzi (2009) menjelaskan akan keperluan kepada ujian makmal bagi menentukan apakah percampuran bahan haram dengan yang halal telah mengalami proses istihalah iaitu bahan haram tersebut telah hilang sifat ain dan zatnya. Ini bersesuaian dengan keputusan Nadwah Pengurusan Islam ke 8 dalam Ilmu Perubatan dan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa tentang kehalalan sesuatu produk yang terhasil daripada percampuran bahan halal dan haram adalah bergantung berlakunya istihalah iaitu perubahan zat dan ain bahan haram tersebut. Perubahan zat dan ain ini hanya akan dapat ditentukan melalui ujian makmal sahaja. Adalah sukar untuk menentukan istihalah benar-benar berlaku kalau hanya berdasarkan pandangan mata kasar. Contohnya:

1. Penggunaan enzim transglutaminase dan serbuk plasma bersumberkan darah. Kedua-dua bahan ini banyak digunakan dalam penghasilan makanan seperti bebola ikan, sosej, keju, yogurt  dan sebagainya.  Walaupun  berlaku  percampuran  antara  bahan  halal  iaitu  doh untuk penyediaan  bebola  ikan  dan  enzim  transglutaminase  dan  serbuk  plasma  di  atas tetapi  ia  dikategorikan  sebagai  istihalah  fasid  kerana  elemen  darah  masih  wujud pada bahan akhir tersebut.

2.  Penghasilan kek sama ada disapu atau dicampur dengan wain untuk tujuan mencantikkan dan  penambahbaikan  struktur  luaran  dan  kandungannya. Walaupun  sifat  wain  yang meruap tetapi setelah ujian makmal dijalankan kandungan wain yang disapukan pada kek tersebut  masih  boleh  dikesan  akan  kewujudannya  pada  kek  tersebut.  Ini  bersesuaian dengan hadis “jika penggunaan banyak diharamkan, maka yang sedikit turut haram.” Jadi persoalan timbul, apakah semua percampuran bahan halal dan haram akan menyebabkan hasil bahan akhirnya juga turut haram. Kajian di atas tidak menjelaskan hal tersebut. Contoh atau model yang diberikan penyelidik hanya membabitkan percampuran bahan  halal  dengan  haram  dan  akhir  bahan  yang  terhasil  adalah  halal  adalah  istihalah yang  berlaku  secara  semulajadi  bukan  hasil  aktiviti  manusia.  Misalnya,  khinzir  yang terjatuh ke dalam  lautan garam  yang  mana  ianya  terurai secara  semula  jadi dan  menjadi garam. Maka garam tersebut adalah  halal. Begitu juga dengan  haiwan  al-jallalah seperti ternakan ikan yang  diberi makan  usus  khinzir yang asalnya haram  dimakan boleh berubah  menjadi  halal  setelah  melalui  proses  pengkuarantinan  dalam  tempoh  tertentu. 

 

KESIMPULAN

Berdasarkan perbincangan berkaitan isu istihalah ini, saya ingin menyimpulkan beberapa noktah penting untuk diperhatikan: 

1.  Apa-apa  pertukaran  semula  jadi  harus  diiktiraf  sebagai  istihalah  sahihah.  Arak  kepada cuka, ternakan ikan yang diberikan usus khinzir, pokok  yang disirami najis khinzir atau sebagainya maka buah atau sayur yang terhasil adalah halal.

2.  Isu utama berkaitan dengan industri makanan dan minuman yang berlaku pada masa kini dengan  adanya  teknologi  pemakanan  adalah  berkaitan  bahan  yang  terhasil  daripada percampuran bahan halal dan bahan haram. Apakah istihalah yang berlaku boleh dikategorikan sebagai istihalah sahihah atau istihalah  fasidah? Maka di sini ujian makmal mesti dilakukan bagi memastikan sama ada zat atau ain bahan yang haram masih wujud  atau  tidak.  Jika  wujud  maka  ia  di  hukumkan  haram  dan  jika  tidak  wujud  maka dihukumkan halal.

3.  Satu persoalan yang perlu juga diperhatikan adalah, apakah perubahan ain  atau zat itu memadai dapat dikenalpasti melalui penglihatan kasar sahaja sebagaimana yang diijtihadkan oleh ulama-ulama yang mengiktiraf proses istihalah daripada mazhab Hanafi dan Maliki. Ini kerana pada masa pendapat ini diijtihadkan mereka tidak pun mempunyai kemudahan  makmal  untuk  dijalankan  ujikaji  tentang kandungan bahan tersebut. Dan apakah ujian makmal boleh dikategorikan sebagai satu tuntutan melampau dan memberatkan dan  menyusahkan umat Islam sahaja. Oleh itu kita sudah boleh menerima apa sahaja perubahan fizikal bahan  yang haram tersebut dan ia sudah boleh dikatakan berlakunya istihalah yang sahihah.

 

Sumber: Ringkasan petikan dari En. Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Kashim dalam artikel beliau bertajuk Istihalah Dan Kesannya Kepada Makanan Menurut Perspektif Islam.

Catat Ulasan

0 Ulasan